Szukaj w biuletynie:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Komenda Miejska Pa˝stwowej Stra┐y Po┐arnej w PrzemyÂlu
 
 
POMOC

1. Opis elementˇw na stronie:

Menu podmiotowe - menu zawieraj▒ce odnoÂniki do dokumentˇw pogrupowanych wed│ug indywidualnych kryteriˇw wystawcy dokumentˇw, np. wed│ug struktury organizacyjnej instytucji-posiadacza Biuletynu.

Menu przedmiotowe - menu zawieraj▒ce odnoÂniki do dokumentˇw pogrupowanych wed│ug kryteriˇw merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji-posiadacza Biuletynu.

Informacje nieudostŕpniane w Biuletynie - odnoÂnik do podstrony zawieraj▒cej informacjŕ o dokumentach nieudostŕpnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostŕpu do tych dokumentˇw.

Pomoc - odnoÂnik do podstrony zawieraj▒cej instrukcjŕ korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja - odnoÂnik do podstrony zawieraj▒cej informacjŕ o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu.

Administracja serwisu - odnoÂnik do podstrony zawieraj▒cej okno logowania siŕ do modu│u administracyjnego. Prawo do logowania posiadaj▒ wy│▒cznie zarejestrowani u┐ytkownicy/redaktorzy Biuletynu.

Rejestr zmian - odnoÂnik do podstrony zawieraj▒cej informacjŕ o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wczeÂniej do Biuletynu.

Szukaj w biuletynie - okno wyszukiwarki ogˇlnej.

2. Nawigacja:

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa siŕ za poÂrednictwem aktywnych elementˇw obu Menu. Klikaj▒c w jeden z aktywnych elementˇw Menu przedmiotowego b▒d╝ Menu Podmiotowego u┐ytkownik przechodzi do poszczegˇlnych katalogˇw przypisanych do wskazanego elementu Menu. Na podobnych zasadach odbywa siŕ przechodzenie do kolejnych podkatalogˇw. Katalog, w ktˇrym znajduje siŕ u┐ytkownik jest podÂwietlony na czerwono. Na stronŕ g│ˇwn▒ przenosi tak┐e odnoÂnik Strona g│ˇwna dostŕpny z ka┐dego poziomu Biuletynu.

3. Wyszukiwanie:

Wyszukiwanie rozpoczyna siŕ po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajduj▒ce siŕ na ka┐dym poziomie Biuletynu - wyrazu b▒d╝ frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, st▒d te┐ w wynikach wyszukiwania mo┐e pojawiŠ siŕ wiele znalezionych pozycji.


« powrˇt

eski┼čehir escort

.trenydol-indirim-kodu{text-align: center; display: table-column;}